ورود هنرمندان
Events

رویدادها

ششمین کارگاه آموزشی،تجربی

موضوع: نورپردازی و ویدیوی شهری (جنت)

هفتمین کارگاه آموزشی،تجربی

موضوع: گرافیک شهری (پنجراه)

پنجمین کارگاه آموزشی،تجربی

موضوع:یادمان‌های دائم‌شهری(شهدا)

چهارمین کارگاه آموزشی،تجربی

موضوع:آذین‌بندی و تزئینات شهری(زیباشهر)

سومین کارگاه آموزشی،تجربی

موضوع:نمایش‌های خیابانی و جشن‌های آیینی(سعد‌آباد)

دومین کارگاه آموزشی،تجربی

موضوع:نقاشی دیواری و نقش برجسته (دریادل)

نخستین کارگاه آموزشی،تجربی

موضوع: هنرهای موقت شهری(عیدگاه)